SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť:

Slovenská komora ortopedických technikov
Adresa: Záhradnícka 42, Bratislava 821 08
IČO: 42132649, DIČ: 2022601658

Dozorný orgán:

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
Tel: 02/ 32 31 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
(ďalej len „dozorný orgán“)

Emailový kontakt na nahlasovanie bezpečnostných incidentov : gdpr @ skort.sk

Účel spracúvania:

  • Vedenie zoznamu, združovanie a ochrana členov, resp. zdravotníckych pracovníkov.
  • Vedenie registra zdravotníckych pracovníkov prevádzkovateľa, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika.

Spracúvané osobné údaje:

Prevádzkovateľ týmto v súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon k GDPR“) poskytuje žiadateľovi o zápis do zoznamu vedených komorou nasledovné informácie.
Prevádzkovateľ spracúva len tie osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sú potrebné na dosiahnutie uvedeného účelu.
Titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, pracovné zaradenie u zamestnávateľa, tel. číslo, fax, e-mail.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným osobám bez Vášho vedomia resp., súhlasu, pokiaľ nám tento postup neukladá zákon alebo rozhodnutie orgánu verejnej moci. Vaše osobné údaje nebudú prenesené do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Právny základ:

- Zákon č. 578/2004 Z. z.Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. – Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. – Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. – oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu ( pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov len pre svojich členov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Doba uchovávania osobných údajov:
Osobné údaje spracovávané pre účely plnenia právnych povinností a sú spracovávané po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby:

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte v zmysle Zákona a/alebo Nariadenia najmä právo: – na prístup k osobným údajom, týkajúcich sa Vašej osoby, – na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, – právo na výmaz osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané; ak sa zistí, že boli spracovávané protiprávne, – na obmedzenie spracúvania osobných údajov, – na prenosnosť údajov, – právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, po ktorom bude spracúvanie Vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami alebo slobodami subjektov údajov, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, – právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvaním Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Zákona a/alebo Nariadenia.

Akúkoľvek žiadosť alebo akýkoľvek podnet súvisiaci so spracúvaním osobných údajov alebo uplatnením Vašich práv možno zaslať písomne na adresu Prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: gdpr@skort.sk

Organizačno-technické opatrenia prijaté za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal také organizačno-technické opatrenia, ktoré zaisťujú maximálnu možnú ochranu spracovávania osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako aj pred možným zneužitím. Všetky osoby, ktoré prichádzajú do kontaktu s Vašimi osobnými údajmi v rámci plnenia svojich pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.