SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

SKOrT

Slovenská komora ortopedických technikov je nezávislá, nepolitická samosprávna stavovská organizácia, ktorá združuje ortopedických technikov, ktorí su jej členmi.
Členom komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na výkon povolania ortopedického technika a je bezúhonná, ak požiada o zápis do komory členov.
Komora je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom, štatútom a hospodárskym poriadkom samostatne hospodári s vlastným majetkom. Sídlom komory je Bratislava.

Štatút komory:

Novelizovaný štatút komory:

Smernica pre vedenie registra ortopedických technikov

Smernica pre sústavné vzdelávanie ortopedických technikov

Komora plní najmä tieto úlohy:
a) združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi
b) chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
c) poskytuje svojim členom sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
d) sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi
štátnej správy a územnej samosprávy vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
e) zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania,
f) rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona 578/2004 Z.z.,
g) vedie zoznam svojich členov,
h) vedie register zdravotníckych pracovníkov, ktorý vykonávajú povolanie ortopedického technika a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie,
i) vydáva potvrdenia o zápise do registra,
j) poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely vydávania potvrdení podľa zákona č. 293/2007 Z.z. o uznaní odborných kvalifikácií,
k) zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
l) rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencií (§ 68 až 74 zák.č. 578/2004 Z.z.),
m) kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods.2 zák.č. 578/2004 Z.z.)
n) rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67 zák.č. 578/2004 Z.z.),
o) rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods.4 zák.č. 578/2004 Z.z.)

Komora ďalej
a) spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení,
b) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesijnými združeniami a občianskymi združeniami, odbornými spoločnosťami, vzdelávacími inštitúciami a s ďalšími právnickými osobami a fyzickými osobami vo veciach súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania,
c) oznamuje ministerstvu zdravotníctva a príslušným orgánom členských štátov skutočnosti o disciplinárnom konaní alebo iné skutočnosti, ktoré môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolania na území SR, ak tieto skutočnosti môžu mať závažný vplyv na výkon zdravotníckeho povolanie tejto osoby aj na území príslušného členského štátu,
d) zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho povolania a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e) vydáva vnútorné predpisy komory,
f) vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,
g) môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných časopisov a publikácií a iných oblastiach na podporu plnenia svojich úloh a v súlade so svojím postavením.
h) vykonáva ďaľšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,
i) rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti

Komora registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ortopedického technika. Registrácia je zapísanie ortopedického technika do registra a vydanie potvrdenia o registrácii.

Komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ortopedický technik (§ 68 ods.8 zák.č. 578/2004 Z.z.)