SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

SKOrT

Štatút komory:

Novelizovaný štatút komory:

Smernica pre vedenie registra ortopedických technikov

Smernica pre sústavné vzdelávanie ortopedických technikov