SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

OPATRENIE - PRESKRIPCIA - LIMITY

Informácie, ktoré sa týkajú preskripcie t. j. predpisu , limitov, diagnóz a iných náležitostí pre individuálne ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky, nájdete na stránke MZ-SR, v časti Opatrenia. Aktuálne opatrenie je z 22.9.2011 č. OPP0311-S09059-OL-2011.

Sekretariát SKOrT

Smútočné oznámenie

Dovoľte mi , aby som v mene celej protetickej obce vyjadril úprimnú sústrasť nad stratou vynikajúceho človeka, odborníka a nášho zahraničného kolegu pána Ing. Milana Pustku. Navždy zostane v našich spomienkach !
Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident SKOrT

Kontrola kreditov v rámci sústavného vzdelávania

Nazbierané kredity v rámci sústavného vzdelávania žiadame zaslať najneskôr do 30.6.2016 na sekretariát komory do Martina (kópie certifikátov resp. potvrdení o účasti). Počíta sa 5 ročný cyklus od 1.7.2011 – 1.7.2016 súvislej praxe v pozícií ortopedický technik, (ktorý za toto obdobie mohol pracovať u rôznych poskytovateľov). Ortopedickí technici, ktorí nebudú mať nazbieraný príslušný počet kreditov za predmetné obdobie (teda 50), musia dodať písomne relevantné informácie, ohľadom nesplnenia daných kritérií a prezídium komory sa bude každým takýmto jednotlivcom zaoberať osobitne, s návrhom na ich doriešenie. Žiadame Vás o včasné zaslanie administratívnych podkladov, nakoľko po uvedenom cykle ich musí komora bezodkladne spracovať a zaslať na príslušné orgány MZ SR, NCZI atď.) Prezídium SKOrT

Mimoriadne pracovné rokovanie s poskytovateľmi

Mimoriadne pracovné rokovanie SKOrT s poskytovateľmi sa bude konať v Martine dňa 18.5.2016 (Hotel Čierna pani) so začiatkom o 14,00 tej hodine. Mgr. Juraj Čief, PhD.

«« 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.