SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Program snemu apríl 2012

10,00 – 11,00 hod. akreditácia účastníkov + občerstvenie
11,00 – 11,20 hod. otvorenie + odpočet činnosti SKOrT (2008-2012) Mgr. Juraj Čief, PhD.
11,20 – 11,30 hod. správa kontrolného výboru
11,30 – 13,30 hod. voľba funkcionárov do orgánov SKOrT v súlade s volebným štatútom SKOrT
13,30 – 14,00 spísanie + overenie zápisnice z volebného zhromaždenia, ukončenie snemu

Snem - volebné zhromaždenie

Na základe rozhodnutia rady SKOrT v súlade so štatútom SKOrT sa 27.4.2012 uskutoční v Martine v Hoteli Victória volebné zhromaždenie – Snem Slovenskej komory ortopedických technikov so začiatkom o 11,00 hodine.
Bližšie info na sekretariáte SKOrT.
Mgr. Juraj Čief, PhD., člen rady a prezident SKOrT

Nefunkčný softvér.....

Na základe viacerích podnetov od odborných lekárov, poskytovateľov, ale aj pacientov došlo k znefunkčneniu softvéru pre lekárov pre kategóriu I (individuálne zdravotnícke pomôcky na mieru s platnosťou od 1.12.2011). Softvér je od firmy MEDICOM z Púchova, ktorý využíva väčšina lekárov na Slovensku. V tomto prípade však softvér nebol správne aktualizovaný do dnešného dňa, čo spôsobuje obrovské problémy pri predpisovaní zdravotníckych pomôcok (pomôcky v ich softvére jednoducho neexistujú….). Firma bola zo strany komory na tento problém upozornená a vyzvaná na okamžitú nápravu. V prípade, že ste sa stretli s obdobným problémom, kontaktujte lekárov, firmu MEDICOM a samozrejme komoru a informujte všetkých o zistených skutočnostiach. Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident komory

Rokovanie so zdravotnými poisťovňami

Dňa 14.2.2011 sa uskutočnilo na pôde zdravotnej poisťovne Dôvera pracovné rokovanie, za účasti všetkých troch zdravotných poisťovní ( VšZP, Union, Dôvera ), predstaviteľov SKOrT, FOP, APTO a niektorích poskytovateľov. Hlavnou témou bolo vytvorenie univerzálneho názvoslovia na zhotovované individuálne ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky, za účelom sprehľadnenia a cenovej regulácie týchto pomôcok. Ako vyplynulo z rokovania, všetci poskytovatelia obdržia v “dohľadnej dobe” pracovnú verziu cenníka, do ktorého implementujú svoje zhotovované pomôcky tak, aby sa zhodovali v názvosloví, ktoré bude rovnaké pre každé NZZ. Bližšie info by mal poskytnúť Mgr. Fiam z GR – VšZP v korešpodencii spolu s pracovnou verziou názvoslovia. Takto upravený cenník každým poskytovateľom bude ešte sólo schvaľovaný a zmluvne platný od 1.4.2011. Zmena resp. úprava názvoslovia si bude vyžadovať stretnutie všetkých poskytovateľov. Vo vlastnom záujme v tejto veci preto pristupujte zodpovedne.

Mgr.Juraj Čief,PhD.
prezident SKOrT

«« 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.