SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Členské.....

Dňa 4.7.2008 zasadal v Poprade kontrolný výbor, na základe podnetu niektorých členov SKOrT. Ako vyplynulo zo záverov zasadnutia,ustanovujúci snem neschválil členský príspevok 2000 Sk. Z tohoto titulu, vás žiadame, tí ktorí ste členské zaplatili, aby ste na ústredie resp. sekretariát SKOrT oznámili, či žiadate o vrátenie členského príspevku, alebo nie. Mgr. Juraj Čief prezident SKOrT

Info pre média

V interviú s redaktorkou Zdravotníckych novín zo dňa 4.9.2008 bolo ústrednou témou sfunkčnenie komory a vyhodnotenie jej doterajšej činnosti…..

licencie...

Na základe žiadostí o vydanie
licencie na výkon činnosti
odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom
v kategórií technik povolaní
ortopedický technik
bolo prezídiom SKOrT
k 6.8.2008 :
7 – licencií vydaných
3 – licencie boli zamietnuté

delimitácia definitívne ukončená...

Slovenská komora ortopedických technikov sa podpisom o delimitácií majetku a finančných prostriedkov stala
k 1.7.2008
definitívne samostatnou komorou
s vlastným skromným majetkom a finančnou hotovosťou.Snem SeK
MTP SK SKIZPALT poukázal na účet 54 446,- Sk. Ďakujeme !

«« 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.