SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Snem - volebné zhromaždenie

Na základe rozhodnutia rady SKOrT v súlade so štatútom SKOrT sa 27.4.2012 uskutoční v Martine v Hoteli Victória volebné zhromaždenie – Snem Slovenskej komory ortopedických technikov so začiatkom o 11,00 hodine.
Bližšie info na sekretariáte SKOrT.
Mgr. Juraj Čief, PhD., člen rady a prezident SKOrT

Nefunkčný softvér.....

Na základe viacerích podnetov od odborných lekárov, poskytovateľov, ale aj pacientov došlo k znefunkčneniu softvéru pre lekárov pre kategóriu I (individuálne zdravotnícke pomôcky na mieru s platnosťou od 1.12.2011). Softvér je od firmy MEDICOM z Púchova, ktorý využíva väčšina lekárov na Slovensku. V tomto prípade však softvér nebol správne aktualizovaný do dnešného dňa, čo spôsobuje obrovské problémy pri predpisovaní zdravotníckych pomôcok (pomôcky v ich softvére jednoducho neexistujú….). Firma bola zo strany komory na tento problém upozornená a vyzvaná na okamžitú nápravu. V prípade, že ste sa stretli s obdobným problémom, kontaktujte lekárov, firmu MEDICOM a samozrejme komoru a informujte všetkých o zistených skutočnostiach. Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident komory

Rokovanie so zdravotnými poisťovňami

Dňa 14.2.2011 sa uskutočnilo na pôde zdravotnej poisťovne Dôvera pracovné rokovanie, za účasti všetkých troch zdravotných poisťovní ( VšZP, Union, Dôvera ), predstaviteľov SKOrT, FOP, APTO a niektorích poskytovateľov. Hlavnou témou bolo vytvorenie univerzálneho názvoslovia na zhotovované individuálne ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky, za účelom sprehľadnenia a cenovej regulácie týchto pomôcok. Ako vyplynulo z rokovania, všetci poskytovatelia obdržia v “dohľadnej dobe” pracovnú verziu cenníka, do ktorého implementujú svoje zhotovované pomôcky tak, aby sa zhodovali v názvosloví, ktoré bude rovnaké pre každé NZZ. Bližšie info by mal poskytnúť Mgr. Fiam z GR – VšZP v korešpodencii spolu s pracovnou verziou názvoslovia. Takto upravený cenník každým poskytovateľom bude ešte sólo schvaľovaný a zmluvne platný od 1.4.2011. Zmena resp. úprava názvoslovia si bude vyžadovať stretnutie všetkých poskytovateľov. Vo vlastnom záujme v tejto veci preto pristupujte zodpovedne.

Mgr.Juraj Čief,PhD.
prezident SKOrT

LIKVIDAČNÉ OPATRENIE MZ SR ?

Od 1.1.2011 nadobudlo účinnosť opatrenie MZ SR č.OOP0410-S21801-OL-2010), ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia, kde dochádza ku zmene, v oblasti predpisovania individuálnych ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok :

„Pri individuálne vyhotovovaných ortopedickoprotetických pomôckach podskupín I1 až I5 predpisujúci lekár na lekárskom poukaze v časti Odôvodnenie predpisu pomôcky medicínsky odôvodní nevhodnosť použitia sériovo vyrábaných zdravotníckych pomôcok rovnakého účelu určenia, ktoré sú zaradené v tomto zozname Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Pod nevhodnosťou použitia sa rozumie skutočnosť, že sériovo vyrábané zdravotnícke pomôcky neposkytujú poistencovi liečebný prínos alebo podporu stabilizácie zdravotného stavu primerané k diagnóze, ktorá bola poistencovi objektívne stanovená.“

Toto opatrenie je maximálne diskriminačné, nakoľko u iných pomôcok sa takýto postup nepožaduje. Absolútna väčšina individuálnych pomôcok nemá pritom alternatívu v sériovych pomôckach.Neboli urobené žiadne analýzy dopadov, či ekonomická efektívnosť takéhoto opatrenia. U predpisujúcich odborných lekárov rezonuje pocit sklamania a poníženia. V
prípade že zvolia terapiu individuálnou pomôckou musia ju duplicitne na poukaze potvrdiť, pritom zdravotné poisťovne vôbec negarantujú, že danú pomôcku aj preplatia. Toto opatrenie nemá žiadny vykonávací predpis, čo spôsobí, že každý lekár si môže toto nariadenie vysvetliť ináč, čím sa strácajú mantinely pre orto-protetickú starostlivosť.
SKOrT daný problém rieši v spolupráci s hlavným odborníkom pre ortopedickú protetiku, Lekárskou komorou, stavovskými organizáciami a odbornými lekármi. Touto cestou preto žiadam všetky zainteresované strany ( poskytovateľov, odborných lekárov, MZ SR, školy, nemocnice, rehabilitačné ústavy) o súčinnosť pri riešení tejto krízovej situácie, ktorá môže skončiť v horšom prípade kolapsom orto-protetickej starostlivosti na Slovensku.
Mgr. Juraj Čief, PhD. prezident komory

«« 1 2 3 ... 6 [7] 8 9 10 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.