SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

LIKVIDAČNÉ OPATRENIE MZ SR ?

Od 1.1.2011 nadobudlo účinnosť opatrenie MZ SR č.OOP0410-S21801-OL-2010), ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia, kde dochádza ku zmene, v oblasti predpisovania individuálnych ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok :

„Pri individuálne vyhotovovaných ortopedickoprotetických pomôckach podskupín I1 až I5 predpisujúci lekár na lekárskom poukaze v časti Odôvodnenie predpisu pomôcky medicínsky odôvodní nevhodnosť použitia sériovo vyrábaných zdravotníckych pomôcok rovnakého účelu určenia, ktoré sú zaradené v tomto zozname Zoznam zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia. Pod nevhodnosťou použitia sa rozumie skutočnosť, že sériovo vyrábané zdravotnícke pomôcky neposkytujú poistencovi liečebný prínos alebo podporu stabilizácie zdravotného stavu primerané k diagnóze, ktorá bola poistencovi objektívne stanovená.“

Toto opatrenie je maximálne diskriminačné, nakoľko u iných pomôcok sa takýto postup nepožaduje. Absolútna väčšina individuálnych pomôcok nemá pritom alternatívu v sériovych pomôckach.Neboli urobené žiadne analýzy dopadov, či ekonomická efektívnosť takéhoto opatrenia. U predpisujúcich odborných lekárov rezonuje pocit sklamania a poníženia. V
prípade že zvolia terapiu individuálnou pomôckou musia ju duplicitne na poukaze potvrdiť, pritom zdravotné poisťovne vôbec negarantujú, že danú pomôcku aj preplatia. Toto opatrenie nemá žiadny vykonávací predpis, čo spôsobí, že každý lekár si môže toto nariadenie vysvetliť ináč, čím sa strácajú mantinely pre orto-protetickú starostlivosť.
SKOrT daný problém rieši v spolupráci s hlavným odborníkom pre ortopedickú protetiku, Lekárskou komorou, stavovskými organizáciami a odbornými lekármi. Touto cestou preto žiadam všetky zainteresované strany ( poskytovateľov, odborných lekárov, MZ SR, školy, nemocnice, rehabilitačné ústavy) o súčinnosť pri riešení tejto krízovej situácie, ktorá môže skončiť v horšom prípade kolapsom orto-protetickej starostlivosti na Slovensku.
Mgr. Juraj Čief, PhD. prezident komory

Rokovanie s poisťovňou Dôvera

Na základe uznesenia rady, prezídia a poradného orgánu SKOrT zo dňa 25.8.2010 v Martine,sa rokovania so zdravotnou poisťovňou Dôvera zúčastnili p. Mgr.Čief, Mgr. Wágner, Ing. Pištek a p. Stankovič.Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave dňa 27.8.2010. Ústrednou témou bola úprava cien individuálne zhotovovaných ortopedických vložiek a ortopedickej obuvi vrátane preskripcie nárokovateľnosti k 1.10.2010 (podnet poisťovne Dôvera).Po vzájomnej diskusii a argumentácii tohto kroku medzi zdravotnou poisťovňou Dôvera a poskytovateľmi, sa obe strany dohodli na ďaľsom rokovaní v Bratislave na 14.9.2010, kde by sa táto záležitosť mala už definitívne uzavrieť.

XIII. medzinárodný protetický a ortotický kongres

Dňa 15.10.2010 organizuje Asociácia pracovníkov technickej ortopédie pod záštitou Slovenskej komory ortopedických technikov XIII. medzinárodný protetický a ortotický kongres v Patinciach, na ktorý ste všetci srdečne vítaní.

Bližšie info: lslazanska@neoprot.sk resp. 0915 313 759 p. Slažanská

III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres

Pozývame Vás na III. Medzinárodný ortotický a protetický kongres dňa 4.12.2009 v kultúrnom zariadení Martin-Priekopa, ul.Lipová 31

“Aktuálne trendy ošetrenia pacienta v protetike a ortotike a ich aplikácia v praxi”

«« 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.